Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów zgodnie z zadaniami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

Misja

  • Naszą misją jest przyczynianie się do wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa i przygotowania wychowanków do dorosłego życia. Prowadzimy działania, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać stawianym im wyzwaniom. Kształtujemy postawy promujące zdrowy styl życia, otwartość na świat przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji.

Wizja

  • Gimnazjum nr 22 jest placówką, otwartą na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele mają warunki do nauki i pracy. Kadra nauczycielska jest wykształcona, kompetentna uznająca podmiotowość ucznia i szanująca jego prawa. Nauczyciele i wychowawcy są merytorycznie przygotowani do realizacji misji szkoły. Gimnazjum jest zarządzane sprawnie w sposób demokratyczny pozwalający na wyzwalanie inicjatyw.

Szczegółowe cele i zadania 

Określa Statut Szkoły

Obowiązek szkolny

Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez młodzież zamieszkałą w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • skreślenie ucznia z listy uczniów,
  • indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów

odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 83 poz. 562 z poźn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa programowa

określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-05-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 282