Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Majątek- stan na 1 stycznia 2017 roku

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE

164 302,05

I. Rzeczowe aktywa trwałe

164 302,05

Środki trwałe

164 302,05

Budynki, lokale

147 081,29

Wiata rowerowa

15 498,00

Inne środki trwałe

1 722,76

AKTYWA OBROTOWE

58 748,11

II. Należności krótkoterminowe

48 614,00

III. Środki pieniężne

9 454,31

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

9 454,31

SUMA AKTYWÓW

223 050,16

Pozostałe środki trwałe

482 476,90

Wartości niematerialne i prawne

33 425,18

ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ 300 EURO: obecnie szkoła nie posiada takich składników majątku.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

26-05-2017 - Edycja treści.

04-05-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 273